NIEUW - We bieden nu rankings aan voor Kaufland. Lees hier meer!
Binnenkort belangrijke update - Nieuwe klant? Krijg 50% korting! ‚Üí

Algemene Voorwaarden & Privacy Policy

Wees up-to-date over onze voorwaarden :)

Onze dienst is niet bedoeld om op enige manier te misbruiken of als alternatief voor het gebruik van sponsored ads of andere betaalde tools van het platform waarop u onze dienst toepast.

REBEL INTERNET BV

gevestigd te Amsterdam

Toepasselijkheid

 

Artikel 1

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen REBEL Internet B.V. (Juridisch eigenaar van Marketplacestudio.nl), hierna te noemen: ‚ÄúRI‚ÄĚ, en de wederpartij, hierna te noemen: de ‚ÄúOpdrachtgever‚ÄĚ, ook na het be√ęindigen van een rechtsver¬≠houding.

1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door de Opdrachtgever worden gehanteerd of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Afwijking van hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RI. Aan derge­lijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot eerder of later aangegane rechtsverhoudingen.

 

Totstandkoming van overeenkomsten

 

Artikel 2

2.1 Alle aanbiedingen van RI tot het verrichten van diensten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een aanbieding van RI tot het verrichten van diensten is geldig gedurende 14 dagen na dagtekening van de aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Alle opdrachten dienen schriftelijk (via post danwel digitaal) door de Opdrachtgever aan RI te worden verstrekt. Wijzigingen in verstrekte opdrachten dienen tijdig en schriftelijk door de Opdrachtgever aan RI te worden medegedeeld. Mondeling medegedeelde wijzigingen zijn voor risico van de Opdrachtgever.

2.3 Aanvaarding van een opdracht door RI is geba­seerd op uitvoering van de opdracht onder normale omstandigheden tijdens kantooruren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

2.4 Een overeenkomst tussen RI en de Opdrachtgever komt uitsluitend tot stand na schriftelijke aanvaarding door RI van de door de Opdrachtgever gegeven opdracht dan wel door uitvoering van de opdracht door RI.

2.4 De door RI geleverde campagnes zijn iedere maand opzegbaar en worden niet zonder goedkeuring van de Opdrachtgever vooraf verlengd.

2.5 RI heeft de mogelijkheid om campagne gegevens te gebruiken in marketingcampagnes, zonder het gebruik van persoonlijke gegevens die naar uw specifieke opdracht te herleiden zijn.

 

Verplichtingen opdrachtgever

 

Artikel 3

3.1 Onverminderd de elders in deze algemene voorwaarden of krachtens een nadere overeenkomst tussen RI en de Op­drachtgever op de Opdrachtgever rustende verplichtingen is de Op­dracht­gever verplicht aan RI alle informatie en gegevens te verstrek­ken die voor het uitvoeren van de gegeven opdracht noodza­kelijk zijn. De Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid, volledigheid en bruikbaarheid van de door haar aan RI ter uitvoering van de overeenkomst aangeleverde informatie en gegevens.

3.2 De Opdrachtgever is verplicht om RI onverwijld op de hoogte te stellen indien:

    hij voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surs√©ance van betaling in te dienen;

    hij (voorlopige) surs√©ance van betaling heeft verkre¬≠gen;

    hij voornemens is een aangifte tot zijn faillissement in te dienen;

    hij heeft vernomen dat √©√©n of meerdere van zijn schuldei¬≠sers voornemens is (zijn) een aanvraag tot zijn faillissement in te dienen;

    hij in staat van faillissement is verklaard;

    hij wordt overgenomen door een derde; en/of

    hij voornemens is zijn bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk te staken.

Prijs

Artikel 4

4.1 Alle door RI opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief de kosten van door RI ter zake van de uitvoering van de opdracht in te kopen zaken en/of diensten en/of andere voorschotten. Kennelijke rekenfouten bij opgave door RI van begrotingen en prijzen mogen door RI eenzijdig worden gecorrigeerd, waarna de gecorrigeerde opgave tussen partijen geldt.

4.2 Alle door RI opgegeven prijzen zijn geba­seerd op uitvoering van de opdracht onder normale omstandigheden tijdens kantooruren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

4.3 RI is bevoegd eenzijdig de overeengekomen prijs te verhogen indien zich één of meerdere van de navolgende omstandigheden voordoet of voordoen:

    stijging van de kosten van de uitvoering van de opdracht, waaronder begrepen de kosten van in te kopen zaken en/of diensten;

    wijzingen in de opdracht door de Opdrachtgever;

    onvoldoende of ondeugdelijke medewerking van de Opdrachtgever waardoor meer werkzaamheden dienen te worden verricht en/of meer kosten door RI dienen te worden gemaakt dan in redelijkheid mocht worden verwacht;

    omstandigheden die naar verkeersopvattingen niet voor rekening en risico van RI komen.

Klachten

 

Artikel 5

 

5.1 Opdrachtgever dient RI binnen 7 dagen na de uitvoering van een opdracht in kennis te stellen van eventuele onvolkomenheden in de uitvoering van de opdracht, bij gebreke waaraan tussen partijen vaststaat dat de opdracht is uitgevoerd zoals overeengekomen tussen partijen.

5.2. RI heeft het recht om een opdrachtovereenkomst tussentijds te be√ęindigen, zonder een verklaring te geven van reden.

5.3 RI is steeds gerechtigd binnen een redelijke termijn een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats te stellen van een eerdere ondeugdelijke prestatie. Gedurende deze redelijke termijn is de Opdrachtgever niet gerechtigd een rechtsvordering tot nakoming of schadevergoeding in te stellen dan wel zich te beroepen op enig opschortingrecht.

 

Betaling

 

Artikel 6

6.1 Indien mogelijk zal bij de aanvaarding van opdrachten door RI worden overeengekomen naar welke maatstaven en volgens welk tarief de honorering van RI zal plaatsvinden.

6.2 Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever gehouden de facturen van RI te voldoen binnen de termijn aangeven in de factuur en bij gebreke aan een dergelijke termijn binnen 28 dagen na de factuur­datum.

6.3 Betaling van facturen dient uitsluitend te ge­schieden in de valuta waarin het factuurbedrag is uitge­drukt.

6.4 Betaling door de Opdrachtgever van elk aan RI verschuldigd bedrag dient te geschieden zonder korting en/of beroep op verrekening door de Opdrachtgever. Ook in geval van een klacht als bedoeld in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden dan wel het (beweerdelijk, bijvoorbeeld het alsnog ontbreken van een bewijsnummer) niet nakomen door RI van haar verplichtingen, ontslaat de Opdrachtgever niet van haar verplichting tot volledige en tijdige betaling aan RI.

6.5 RI heeft te allen tijde het recht, doch niet de verplich­ting, de betaling van enig aan de Opdrachtgever verschuldigd bedrag (i) te verre­kenen met door de Opdrachtgever aan RI verschuldigde bedragen, dan wel (ii) op te schorten tot de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen door RI zijn ontvan­gen.

6.6 Betalingen van de Opdrachtgever strekken prRIair ter voldoening van eventueel door hem op grond van artikel 6.7 verschuldigde rente alsmede van eventueel op grond van artikel 6.8 verschuldigde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Nadat deze kosten zijn voldaan, worden de betalingen van de Opdrachtgever in mindering gebracht op nog openstaande facturen waarbij de volgorde van facturering zal worden aangehouden.

6.7 Indien de betalingstermijn zoals genoemd in artikel 6.2 wordt overschreden, is RI zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd Opdrachtgever over het nog uitstaande factuurbedrag rente in rekening te brengen gelijk aan de alsdan geldende wettelijke rente, een en ander met een mininum van 8% per jaar. Voorts is RI onder deze omstandigheden gerechtigd het uitvoeren van haar werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop de betreffende facturen zijn voldaan alsmede betaling van alle nog openstaande facturen te eisen.

6.8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die RI maakt als gevolg van het niet-nakomen door de Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Opdrachtgever.

 

Overmacht

Artikel 7

 

7.1 In geval van overmacht aan de zijde van RI is zij bevoegd een eventueel overeengekomen termijn ter zake van nakoming van de overeenkomst te verlengen met de duur van de overmacht of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden of op te zeggen. Onder overmacht aan de zijde van RI wordt ook begrepen de onmogelijkheid tot plaatsing van media-uitingen, boosting door een tekortkoming of overmacht aan de zijde van de media-exploitant.

7.2 De Opdrachtgever kan zich niet beroepen op overmacht en is niet gerechtigd de overeenkomst met RI (buitengerechtelijk) te ontbinden of op te zeggen.

 

Verjaring

 

Artikel 8

            Elke rechtsvordering jegens RI voortvloeiende uit dan wel verbandhoudende met een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, verjaart na verloop van √©√©n jaar na het ontstaan van de rechtsvordering.

 

Aansprakelijkheid / vrijwaring

 

Artikel 9

          Teruggave kan worden aangevraagd tot 14 dagen na het einde van de campagne, maar niet later, omdat wij niet alle ranking gegevens voor altijd bewaren.

          Bovendien is onze ranking garantie alleen van toepassing op onze website. Hoewel bol.com meestal identieke resultaten toont, kunnen wij niet garanderen dat de exacte rankings hetzelfde zullen zijn.

9.1 RI is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever en/of derden geleden schade van welke aard ook als gevolg van of in verband met door RI verrichte dien­sten, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van RI.

Klant is zich ervan bewust dat dit een service is die mogelijk niet v

            Aansprakelijkheid van RI voor gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst, is te allen tijde uitgesloten.

9.2 Met inachtneming van artikel 9.1 is elke aansprakelijkheid van RI voor schade beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder een door RI afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

9.3 RI is niet aansprakelijk voor de inhoud van media-uitingen, de door klanten geplaatste reviews of de door Opdrachtgever geleverde service, welke zij in opdracht van de Opdrachtgever heeft verbeterd, geoptimaliseerd of geleverd.

9.4 De Opdrachtgever vrijwaart RI voor en stelt haar volledig schadeloos ter zake van eventuele aanspraken van derden in verband met de uitvoering door RI van opdrachten van de Opdrachtgever.

9.5 De Opdrachtgever kan zich op Bol optimalisatiecampagnes beroepen op de niet-goed-geld-teruggarantie wanneer een campagne na afloop van de campagne gedurende zijn looptijd op geen enkel moment een door ons aangegeven ranking heeft behaald op een van zijn zoekwoorden die Opdrachtgever heeft afgesproken met RI. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het benoemen en terugvragen van de gelden. 

Ter verduidelijking: Als een van de door u opgegeven zoekwoorden op enig moment de door RI aangegegen positie heeft bereikt, dan is er aan de ranking garantie voldaan.

.

Niet-nakoming

 

Artikel 10

10.1 Indien de Opdrachtgever op enigerlei wijze jegens RI tekort­schiet in de nakoming van zijn (betalings-)verplichtingen dan wel indien één of meerdere van de omstandigheden genoemd in artikel 3.2 onder (a) tot en met (g) zich voordoet of voordoen dan wel indien uit handelingen van de Opdrachtgever anderszins blijkt dat hij aan zijn verplichtingen jegens RI niet kan of zal voldoen, is RI, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot betaling van scha­devergoeding aan de Opdrachtgever, bevoegd de overeenkomst(en) met de Opdracht­gever met onmiddellijke ingang geheel of ge­deeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van die overeen­komst(en) en van enige daaruit voortvloeiende opdracht op te schorten.

10.2 Indien RI op grond van het in artikel 10.1 bepaalde de overeen­komst(en) met Opdrachtgever ontbindt, wordt, onverminderd de overige rechten van RI, al hetgeen de Opdrachtgever aan RI uit welken hoofde ook is verschuldigd ineens opeisbaar.

10.3 Indien de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst(en) met de Opdrachtgever door RI ten gevolge van één of meer omstandigheden die niet voor rekening van RI komen geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft RI het recht de uitvoering van de overeen­komst(en) met de Opdrachtgever op te schorten tot dat de uitvoering daarvan weer in redelijkheid mogelijk zal zijn dan wel de overeenkomst(en) met de opdrachtgever te ont­binden. Rankings worden bepaald aan de hand van de door RI aangeleverde rankings, of door een handmatige zoekopdracht in te voeren op Bol.com.

Zekerheidsstelling

 

Artikel 11

11.1 De Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van RI de gehele of gedeeltelijke honorering voor de door de Opdrachtgever gegeven opdracht vooruit aan RI te betalen dan wel genoegzame zekerheid te verstrekken in elke door RI gewenste vorm voor de volle­dige nakoming van al diens verplichtingen ter zake van de door RI uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren opdrachten.

11.2 Indien de Opdrachtgever geen gevolg geeft aan een door RI gedaan verzoek als bedoeld in artikel 11.1, wordt, onver­minderd de overige rechten van RI, al hetgeen de Opdracht­gever aan RI uit welken hoofde ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal RI zijn gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst(en) met de Opdrachtgever onmiddellijk op te schorten.

 

Conversie

 

Artikel 12

            Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en de billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

Artikel 13

13.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen RI en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

13.2 De bevoegde rechter te Amsterdam is in eerste instantie bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschil­len die mochten ontstaan naar aanleiding van de (uitvoe­ring van) enige overeenkomst tussen RI en de Opdrachtgever alsmede van alle geschillen omtrent deze algemene voor­waarden.

Privacy Policy

Privacy policy voor RI, eigenaar van marketplacestudio.nl

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van marketplacestudio.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op marketplacestudio.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van RI en specifiek marketplacestudio.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is team@marketplacestudio.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker

marketplacestudio.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, link.

5) Gebruik van cookies

marketplacestudio.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door marketplacestudio.nl te be√Įnvloeden.

oREBEL INTERNET BVgevestigd te AmsterdamToepasselijkheid Artikel 11.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen REBEL Internet B.V. (Juridisch eigenaar van Marketplacestudio.nl), hierna te noemen: ‚ÄúRI‚ÄĚ, en de wederpartij, hierna te noemen: de ‚ÄúOpdrachtgever‚ÄĚ, ook na het be√ęindigen van een rechtsver¬≠houding.1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door de Opdrachtgever worden gehanteerd of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.1.3 Afwijking van hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RI. Aan derge¬≠lijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot eerder of later aangegane rechtsverhoudingen. Totstandkoming van overeenkomsten Artikel 22.1 Alle aanbiedingen van RI tot het verrichten van diensten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een aanbieding van RI tot het verrichten van diensten is geldig gedurende 14 dagen na dagtekening van de aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.2.2 Alle opdrachten dienen schriftelijk (via post danwel digitaal) door de Opdrachtgever aan RI te worden verstrekt. Wijzigingen in verstrekte opdrachten dienen tijdig en schriftelijk door de Opdrachtgever aan RI te worden medegedeeld. Mondeling medegedeelde wijzigingen zijn voor risico van de Opdrachtgever.2.3 Aanvaarding van een opdracht door RI is geba¬≠seerd op uitvoering van de opdracht onder normale omstandigheden tijdens kantooruren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.2.4 Een overeenkomst tussen RI en de Opdrachtgever komt uitsluitend tot stand na schriftelijke aanvaarding door RI van de door de Opdrachtgever gegeven opdracht dan wel door uitvoering van de opdracht door RI.2.4 De door RI geleverde campagnes zijn iedere maand opzegbaar en worden niet zonder goedkeuring van de Opdrachtgever vooraf verlengd.2.5 RI heeft de mogelijkheid om campagne gegevens te gebruiken in marketingcampagnes, zonder het gebruik van persoonlijke gegevens die naar uw specifieke opdracht te herleiden zijn. Verplichtingen opdrachtgever Artikel 33.1 Onverminderd de elders in deze algemene voorwaarden of krachtens een nadere overeenkomst tussen RI en de Op¬≠drachtgever op de Opdrachtgever rustende verplichtingen is de Op¬≠dracht¬≠gever verplicht aan RI alle informatie en gegevens te verstrek¬≠ken die voor het uitvoeren van de gegeven opdracht noodza¬≠kelijk zijn. De Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid, volledigheid en bruikbaarheid van de door haar aan RI ter uitvoering van de overeenkomst aangeleverde informatie en gegevens.3.2 De Opdrachtgever is verplicht om RI onverwijld op de hoogte te stellen indien: hij voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surs√©ance van betaling in te dienen; hij (voorlopige) surs√©ance van betaling heeft verkre¬≠gen; hij voornemens is een aangifte tot zijn faillissement in te dienen; hij heeft vernomen dat √©√©n of meerdere van zijn schuldei¬≠sers voornemens is (zijn) een aanvraag tot zijn faillissement in te dienen; hij in staat van faillissement is verklaard; hij wordt overgenomen door een derde; en/of hij voornemens is zijn bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk te staken.PrijsArtikel 44.1 Alle door RI opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief de kosten van door RI ter zake van de uitvoering van de opdracht in te kopen zaken en/of diensten en/of andere voorschotten. Kennelijke rekenfouten bij opgave door RI van begrotingen en prijzen mogen door RI eenzijdig worden gecorrigeerd, waarna de gecorrigeerde opgave tussen partijen geldt.4.2 Alle door RI opgegeven prijzen zijn geba¬≠seerd op uitvoering van de opdracht onder normale omstandigheden tijdens kantooruren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.4.3 RI is bevoegd eenzijdig de overeengekomen prijs te verhogen indien zich √©√©n of meerdere van de navolgende omstandigheden voordoet of voordoen: stijging van de kosten van de uitvoering van de opdracht, waaronder begrepen de kosten van in te kopen zaken en/of diensten; wijzingen in de opdracht door de Opdrachtgever; onvoldoende of ondeugdelijke medewerking van de Opdrachtgever waardoor meer werkzaamheden dienen te worden verricht en/of meer kosten door RI dienen te worden gemaakt dan in redelijkheid mocht worden verwacht; omstandigheden die naar verkeersopvattingen niet voor rekening en risico van RI komen.Klachten Artikel 5 5.1 Opdrachtgever dient RI binnen 7 dagen na de uitvoering van een opdracht in kennis te stellen van eventuele onvolkomenheden in de uitvoering van de opdracht, bij gebreke waaraan tussen partijen vaststaat dat de opdracht is uitgevoerd zoals overeengekomen tussen partijen.

5.2. RI heeft het recht om een opdrachtovereenkomst tussentijds te be√ęindigen, zonder een verklaring te geven van reden.

5.3 RI is steeds gerechtigd binnen een redelijke termijn een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats te stellen van een eerdere ondeugdelijke prestatie. Gedurende deze redelijke termijn is de Opdrachtgever niet gerechtigd een rechtsvordering tot nakoming of schadevergoeding in te stellen dan wel zich te beroepen op enig opschortingrecht. Betaling Artikel 66.1 Indien mogelijk zal bij de aanvaarding van opdrachten door RI worden overeengekomen naar welke maatstaven en volgens welk tarief de honorering van RI zal plaatsvinden.6.2 Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever gehouden de facturen van RI te voldoen binnen de termijn aangeven in de factuur en bij gebreke aan een dergelijke termijn binnen 28 dagen na de factuur­datum.6.3 Betaling van facturen dient uitsluitend te ge­schieden in de valuta waarin het factuurbedrag is uitge­drukt.6.4 Betaling door de Opdrachtgever van elk aan RI verschuldigd bedrag dient te geschieden zonder korting en/of beroep op verrekening door de Opdrachtgever. Ook in geval van een klacht als bedoeld in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden dan wel het (beweerdelijk, bijvoorbeeld het alsnog ontbreken van een bewijsnummer) niet nakomen door RI van haar verplichtingen, ontslaat de Opdrachtgever niet van haar verplichting tot volledige en tijdige betaling aan RI.6.5 RI heeft te allen tijde het recht, doch niet de verplich­ting, de betaling van enig aan de Opdrachtgever verschuldigd bedrag (i) te verre­kenen met door de Opdrachtgever aan RI verschuldigde bedragen, dan wel (ii) op te schorten tot de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen door RI zijn ontvan­gen.6.6 Betalingen van de Opdrachtgever strekken prRIair ter voldoening van eventueel door hem op grond van artikel 6.7 verschuldigde rente alsmede van eventueel op grond van artikel 6.8 verschuldigde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Nadat deze kosten zijn voldaan, worden de betalingen van de Opdrachtgever in mindering gebracht op nog openstaande facturen waarbij de volgorde van facturering zal worden aangehouden.6.7 Indien de betalingstermijn zoals genoemd in artikel 6.2 wordt overschreden, is RI zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd Opdrachtgever over het nog uitstaande factuurbedrag rente in rekening te brengen gelijk aan de alsdan geldende wettelijke rente, een en ander met een mininum van 8% per jaar. Voorts is RI onder deze omstandigheden gerechtigd het uitvoeren van haar werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop de betreffende facturen zijn voldaan alsmede betaling van alle nog openstaande facturen te eisen.6.8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die RI maakt als gevolg van het niet-nakomen door de Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Opdrachtgever. OvermachtArtikel 7 7.1 In geval van overmacht aan de zijde van RI is zij bevoegd een eventueel overeengekomen termijn ter zake van nakoming van de overeenkomst te verlengen met de duur van de overmacht of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden of op te zeggen. Onder overmacht aan de zijde van RI wordt ook begrepen de onmogelijkheid tot plaatsing van media-uitingen, boosting door een tekortkoming of overmacht aan de zijde van de media-exploitant.7.2 De Opdrachtgever kan zich niet beroepen op overmacht en is niet gerechtigd de overeenkomst met RI (buitengerechtelijk) te ontbinden of op te zeggen. Verjaring Artikel 8 Elke rechtsvordering jegens RI voortvloeiende uit dan wel verbandhoudende met een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, verjaart na verloop van één jaar na het ontstaan van de rechtsvordering. Aansprakelijkheid / vrijwaring Artikel 9 Teruggave kan worden aangevraagd tot 30 dagen na het einde van de campagne, maar niet later, omdat wij niet alle ranking gegevens voor altijd bewaren. Bovendien is onze ranking garantie alleen van toepassing op onze website. Hoewel bol.com meestal identieke resultaten toont, kunnen wij niet garanderen dat de exacte rankings hetzelfde zullen zijn.

9.1 RI is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever en/of derden geleden schade van welke aard ook als gevolg van of in verband met door RI verrichte dien­sten, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van RI.

Klant is zich ervan bewust dat dit een service is die mogelijk niet door BOL als volledig 'whitehat' gezien wordt en dat zij hier mogelijk ooit tegen optreden. 

            Aansprakelijkheid van RI voor gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst, is te allen tijde uitgesloten.9.2 Met inachtneming van artikel 9.1 is elke aansprakelijkheid van RI voor schade beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder een door RI afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.9.3 RI is niet aansprakelijk voor de inhoud van media-uitingen, de door klanten geplaatste reviews of de door Opdrachtgever geleverde service, welke zij in opdracht van de Opdrachtgever heeft verbeterd, geoptimaliseerd of geleverd.9.4 De Opdrachtgever vrijwaart RI voor en stelt haar volledig schadeloos ter zake van eventuele aanspraken van derden in verband met de uitvoering door RI van opdrachten van de Opdrachtgever.9.5 De Opdrachtgever kan zich op Bol optimalisatiecampagnes beroepen op de niet-goed-geld-teruggarantie wanneer een campagne na afloop van de campagne gedurende zijn looptijd op geen enkel moment een door ons aangegeven ranking heeft behaald op een van zijn zoekwoorden die Opdrachtgever heeft afgesproken met RI. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het benoemen en terugvragen van de gelden. Ter verduidelijking: Als een van de door u opgegeven zoekwoorden op enig moment de door RI aangegegen positie heeft bereikt, dan is er aan de ranking garantie voldaan..Niet-nakoming Artikel 1010.1 Indien de Opdrachtgever op enigerlei wijze jegens RI tekort¬≠schiet in de nakoming van zijn (betalings-)verplichtingen dan wel indien √©√©n of meerdere van de omstandigheden genoemd in artikel 3.2 onder (a) tot en met (g) zich voordoet of voordoen dan wel indien uit handelingen van de Opdrachtgever anderszins blijkt dat hij aan zijn verplichtingen jegens RI niet kan of zal voldoen, is RI, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot betaling van scha¬≠devergoeding aan de Opdrachtgever, bevoegd de overeenkomst(en) met de Opdracht¬≠gever met onmiddellijke ingang geheel of ge¬≠deeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van die overeen¬≠komst(en) en van enige daaruit voortvloeiende opdracht op te schorten.10.2 Indien RI op grond van het in artikel 10.1 bepaalde de overeen¬≠komst(en) met Opdrachtgever ontbindt, wordt, onverminderd de overige rechten van RI, al hetgeen de Opdrachtgever aan RI uit welken hoofde ook is verschuldigd ineens opeisbaar.10.3 Indien de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst(en) met de Opdrachtgever door RI ten gevolge van √©√©n of meer omstandigheden die niet voor rekening van RI komen geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft RI het recht de uitvoering van de overeen¬≠komst(en) met de Opdrachtgever op te schorten tot dat de uitvoering daarvan weer in redelijkheid mogelijk zal zijn dan wel de overeenkomst(en) met de opdrachtgever te ont¬≠binden. Rankings worden bepaald aan de hand van de door RI aangeleverde rankings, of door een handmatige zoekopdracht in te voeren op Bol.com.Zekerheidsstelling Artikel 1111.1 De Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van RI de gehele of gedeeltelijke honorering voor de door de Opdrachtgever gegeven opdracht vooruit aan RI te betalen dan wel genoegzame zekerheid te verstrekken in elke door RI gewenste vorm voor de volle¬≠dige nakoming van al diens verplichtingen ter zake van de door RI uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren opdrachten.11.2 Indien de Opdrachtgever geen gevolg geeft aan een door RI gedaan verzoek als bedoeld in artikel 11.1, wordt, onver¬≠minderd de overige rechten van RI, al hetgeen de Opdracht¬≠gever aan RI uit welken hoofde ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal RI zijn gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst(en) met de Opdrachtgever onmiddellijk op te schorten. Conversie Artikel 12 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en de billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. Toepasselijk recht, bevoegde rechter Artikel 1313.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen RI en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.13.2 De bevoegde rechter te Amsterdam is in eerste instantie bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschil¬≠len die mochten ontstaan naar aanleiding van de (uitvoe¬≠ring van) enige overeenkomst tussen RI en de Opdrachtgever alsmede van alle geschillen omtrent deze algemene voor¬≠waarden.Privacy PolicyPrivacy policy voor RI, eigenaar van marketplacestudio.nl1) Waarborgen PrivacyHet waarborgen van de privacy van bezoekers van marketplacestudio.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.2) ToestemmingDoor de informatie en de diensten op marketplacestudio.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.3) VragenAls u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van RI en specifiek marketplacestudio.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is team@marketplacestudio.nl.4) Monitoren gedrag bezoekermarketplacestudio.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina‚Äôs worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina‚Äôs.Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, link.5) Gebruik van cookiesmarketplacestudio.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina‚Äôs die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina‚Äôs het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.6) Cookies uitschakelenU kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.7) Cookies van derde partijenHet is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door marketplacestudio.nl te be√Įnvloeden.eeo

Rank top 10 op Bol.com. Niet-goed-geld-terug garantie. Sinds 2020.

Adres

Laat 49

1811 EB Alkmaar

Nederland

Bellen: Op afspraak, mail ons uw nummer en vraag en gewenste tijdstip en we bellen u terug!

Let op: Ivm drukte beperkt telefonisch bereikbaar. BIj voorkeur mailen.

Betaalmethoden

Alle rechten voorbehouden - 2023 MarketplaceStudio.nl - Wij zijn niet gelieerd aan Bol.com of enige andere marktplaats - Made in Holland - Alle prijzen zijn ex. BTW
KvK-nummer: 58114785 - BTW-nummer: NL852880595B01

Marketplacestudio is onderdeel van REBEL Internet BV